Sååndom Tv 21.3 kl 18:30 – Sundom TV 21.3 kl 18:30

Sååndom tv sänder direkt på sååndajin tan 21.03 kl 18:30 å dö kan skåd direkt på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv programme hittas på sama siidor

 • PROGRAM 21.3.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:40 Avloppsledning Vasa – Sundom – Malax.
 • 19:05 Bilder ur naturen med Rudolf.
 • 19:10 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 2. Solf TV.
 • 19:35 Önskerepris: Påsktraditioner 1993
 • 19:55 Önskerepris: Ungdomsorkestern Kent 1998
 • 20:05 Meddelanden
 • Sååndom Tv Sänder 07.03 kl 18:30 – Sundom Tv Sänder 07.03 kl 18:30

  Ja

  Sååndom tv sänder nöög på såndajin me början kl 18:30 å e gar som vanligt att skåd sändningen live i tv i byjjin å om dö int har han möijligheijtin så synns vi å på internet http://www.saandom.net/Sundomtv elo http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd seinast sända program.

 • PROGRAM 7.3.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:35 Avloppsledning under stadsfjärden till Kronomagasinet 1997.
 • 18:50 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 1. Solf TV.
 • 19:20 Repris: Gambästu Skatan 1991. Fäbodliv förr i tiden.
 • 19:50 Meddelanden
 • Sååndomboar vill ha fartkamera i byjjin – Sundombor vill ha fartkamera i byn

  Sååndom. Trafitchen gunom Sååndom ji livli. Dessutom, hävdar bysboan, je nonchalansin mot högsta tillåtna hastigheijt stor.
  Hittills ha invånarens krav på öka trafiksäkerheijt klinga fö döv öron. Just nö pågar in namnsinsamling fö att få in fartkamera upprigga invi vejin.

  – E ha gaji så langt att folk undviker att hämta dagstidninjen på morgonin tå trafitcen je som livligast, säger Göran Heinonen, som placera ut insamlingslistona på butitchen i Sååndom fö in vekko sedan.

  Uvi sätt åv Falktjin

  ———————————————————————————–

  Orginal:

  VASA. Trafiken genom Sundom är livlig. Dessutom, hävdar byborna, är nonchalansen mot högsta tillåtna hastighet stor.Hittills har invånarnas krav på ökad trafiksäkerhet klingat för döva öron. Just nu pågår en namnsinsamling för att få en fartkamera uppriggad invid vägen.- Det har gått så långt att folk undviker att hämta dagstidningen på morgonen när trafiken är som livligast, säger Göran Heinonen, som placerade ut insamlingslistorna på butiken i Sundom för en vecka sedan.

  Vbl 23.02.2010

  Sååndom Tv sänder 21.2 – Sundom Tv Sänder 21.2

  Hej!

  Sååndom tv sänder direkt på sånda 21.2 kl 18:30 å ni som bor i sååndom å har kabel-tv kan ju skåd e på tv men alla ar kan skåd e via endera http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv å programme hittas på sama ställ men ja kan lägg in e jer undi

 • PROGRAM 21.2.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:45 Sundom Idrottsförening, vinterverksamheten
 • 19:05 Konsert med Kristoffer Streng i Sundom kyrka. Del II
 • 19:35 Johans tjur. Malax TV
 • 19:45 Repris: Dans på Långskär 1993
 • 20:05 Meddelanden
 • Sååndom Tv Önske Repris Sändning – Sundom Tv

  Hej!

  Ikveeld kl 18:30 komber sååndom tv att kör en önske repris sändning å programme je följand:

  18:30

  Aktuellt

  18:35

  Roland Cedermark i Sundom 1991.

  18:45

  Övre Sundom Mangelförening. 1995

  19:05

  Svedjebrödet. 1995.

  19:45

  Sketch. Skilsmässan med Gustav, Ethel m. fl. 1995.

  20:00

  Meddelanden

  Gar att skåd uvi internet å på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på www.sundom.tv

  /Falktjin — kontakt falktjin@saandom.net – info@ungdomstv.net

  Sååndomboan rätt nöjd me plandren fö Kronvik – Sundomborna rätt nöjda med planerna för Kronvik

  SÅÅNDOM. He je förvånansvärt positiv respons planeraren åv Kronvik får. Sååndomboan je å glada fö att område äntligen planeras.

  He je jätteviktigt att järna åt Kronvik. He je in skamfläck fö stan som e je nöög, säger Göran Björk.
  Han hör ti en åv ti drygt 50 personer som samladist på onsdajin fö att diskutera Kronvikas gamber sågområde.

  -Vi hitta int mytchi som stör, sa en åv ti som bor på område.
  -Alernativ A tycker vi je tråkot -he je ett industriområde. Alternativ C kan ju var svårt att gunomför men B-alternative sku verkligen kuna ga.

  Men trots att man int vill ha stor industrihallar som grannar uttryckte fleijr in önskan om att stan ska tänka på att e behövs arbetsplatser i område.
  En viss diskussion vort e kring C-alternative som innebar att in laang pir byggs ut ti öijjin Sparvon, me in hamnplats fö 240 båtar.

  Maanga idéer fick äntå positiv respons, tiexempel in båtlift – modell störr, e system fö att rein dagvattne å e antal små vindkraftverk.

  TI flesta negativ reaktioner gällde frågon om hur realistisk plandren egentligen je.

  Når byggande startar, tidigast 2011, komber e å att järas i faser å inte allt på en gang.

  Fram ti tan 18 februari finns plandre ti påseende på stadsplaneringskontore.

  Uvi Sätt Åv Falktjin… orginal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100219&storyID=55030

  Kronviik diskuteras i kveeld – Kronvik diskuteras i kväll

  Sååndom. I kveeld presenteras framtidsvisiondren fö hamnområde i Kronviik i Sååndom. Ti ideér som lanseradist i fjol ha teijji e steg framåt.

  På papper finns nö tri tänkbara förslag ti hu he forna sågverksområde kuna utvecklas.
  -Hanje årstidin ligger e i vinterdvala, men måle je att få område att leva åre om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn å arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

  På ti olika skissren varierar antale framtida båtplatser millan 130 å 520.
  Uvi sätt åv Falktjin

  Orgninal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100067&storyID=54973
  Kronvik diskuteras i kväll

  VASA. I kväll presenteras framtidsvisionerna för hamnområdet i Kronvik i Sundom. De ideér som lanserades i fjol har tagit ett steg framåt.

  På papper finns nu tre tänkbara förslag till hur det forna sågverksområdet kunde utvecklas.
  -Den här årstiden ligger det i vinterdvala, men målet är att få området att leva året om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn och arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

  På de olika skisserna varierar antalet framtida båtplatser mellan 130 och 520.

  Sååndom Tv Sänd igår 17.1

  Ja hej!
  Vort så mytchi hanje hälgen så glömd att skriv om att sååndom tv sänd igår sånda 17.1 kl 18:30 men om ni missa e så får ni ny chans på tisda kl 19:00 elo ja om ni så vill så finns seianst sändningen å på http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd program info m.m

  Hej!
  har varit så mycket denna helg så jag glömde helt bort att skriva att Sundom Lokal Tv hade sändning den 17.1 kl 18:30 men du kan se repris på tisdag kl 19:00 eller nu direkt på sundom.tv.

  /Falktjin

  Varg på isen mellan Sundom och Vasa (Dialekt länger ner)

  VASA. På tisdagen upptäckte Alf Rosendahl ett djur som rörde sig på isen

  vid Myrgrundsbron mellan Vasklot och Sundomlandet.

  – Som jägare ser man runt omkring sig, och allt som rör sig, säger han.

  Han kom körande med bilen och stannade på bron. Det han upptäckte var en varg som kom gående i riktning mot bron.
  Tidigare samma dag hade han sett ett rådjur ute på isen.
  – Jag funderade vad det gjorde på isen mitt på blanka dagen.
  När han senare upptäckte vargen antar han att rådjuret hade tagit till flykten undan vargen ut på isen.

  Att det var en varg han såg är han säker på.
  – Det kändes så säkert. Jag har inte mött ”honom” tidigare, men det var något helt annat än att se en Husky, säger han.

  Och att det inte var en hund är han ännu mera säker på efter att han hittat spåren efter djuret på isen.
  – Fast jag satt i bilen var det en häftig upplevelse, säger han.

  Vargen fortsatte efter observationen på Stadsfjärdssidan längs Sundomlandet.

  Källa:http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=99025&storyID=54543
  VBL 12.1.2010

  Uvi sättning ti dialekt:

  Varg på isin millan Sååndom å Vasa

  Sååndom. På tisdajin upptäckt  Alf Rosendahl e djur som rörde se på isin

  vä Myrgrundsbroen millan Vasklot å Sååndomlande.

  – Som jägare skådar man runt omkring se, å allt som rör se, säger an.

  An kom körandest me bilin å stanna på broen. He  an upptäckte va en varg som kom gaand i riktning mot broen.
  Tidigan samma da hadd an sitt e rådjur ut på isin.
  – Ja funderade va he jord på isin mitt på blanka dajin.
  Tå an senan upptäckt vargin antar an att rådjure hadd teijji ti flyktin undan vargin ut på isin.

  Att e va in varg an så je an  säker på.
  -E kändeist så säkert. Jag ha int mött ”han” tidigan, men e va na  heilt anna än att si in Husky, säger an.

  å att e int va in hund jer an änn  meijr säker på bakit att han hittat spåren bakit djure på isin.
  – Fast ja såt i bilin va e in häfti upplevelse, säger an.

  Vargin fortsat bakit observationin på Stadsfjäälssiidonlängs Sååndomlaande.

  Uvi Sätt Åv Niklas Falk (Falktjin)

  Saandom.net & Sundom.nu

  Hej!

  Ja ja ska ta å ga lete närman inn på info hur e ligger tel me saadom.net å sundom.nu just nöög…. vi flyttar som sagt till loopia i västerås och ja saandom.net ska boda funk ti 100 åter i slute på honje vekon å ja allt kring båda siidona e langt från färdigt fixa en..

  /Falktjin

  1 5 6 7 8