Laangskärsdansin m.m

Hej!

Ska jer ta å ta upp lete om kommand saker som komber att händ i Sååndom…

Först så star dansin vä laangskärsfiskehamn på tur å he je nöög på lödajin som komber alltså 16.07 kl 20:00 -02:00 å tär spelar carisma som je e nytt starta dansband.

Sedan baket he så var e tå bakluckeloppis vä sååndom uf å he je på onsdajin tan 20.07 kl 16 – 20

Åså varin onsda kl 18-20 je meteoria söderfjäälin upp å på såndagar millan kl 14-20

/Sundom24.fi/Saandom.net

Fritidsförening får arender Söderfjäälin – Fridsförening får arrendera Söderfjärden i Sundom

SÅÅNDOM.He siir ut som om Vasaneijdins fritidsförening ska kun ordn stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015. Markägaren å fritidsföreninjen ha preliminärt nådd e avtal om markarende.

Partren komber att ha e möte på tosdajin, raporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska enn diskuteras me övri markägare. E je cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas ti stormöte 2015.

UVi sätt åv Falktjin
——————————————————————————-
Svenska jer:

VASA. Det ser ut som om Vasanejdens fridsförening ska kunna ordna stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015. Markägarna och fridsföreningen har preliminärt nått ett avtal om markarrende.

Parterna kommer att ha ett möte på torsdag, rapporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska ännu diskuteras med övriga markägare. Det är cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas till stormötet 2015.

Källa : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=157812

Laestadianskt stormöt planeras på Söderfjäälin – Laestadianskt stormöte planeras på Söderfjärden

SÅÅNDOM. Vasatraktins fritidsförening planerar e stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015, föutsatt att makägaren jever låv. Vilken inverkan evenemange, som vänta lock 70.000 gamberlaestadianer, har på han unika miljön ha ifrågasättits, skriver kyrkpressen.

Söderfjäälin je in   gamber  meteoritkrater.

Matti Kyröläinen je uviinspektör på Närings-, trafik- å miljöcentralin i Södra Österbotten å säger att arrangemangen ur miljösynvinkel int kräver na särskild tillstånd.

– Vi har skåda uvi naturskyddsparagraferen å konsultera miljöministeriet. Vår tolkning je att e ur miljösynvinkel int behövs na särskild tillstånd fö att genomför stormöte. Polistillstånd, tillstånd fö avloppshantering å buldernivå krävs tärimot, säger an i Kyrkpressen.

He je Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som star för planeringen åv he kommande stormöte. Planeringen starta fö sex år sedan.

Förhandlingarna me markägaren je enn  int slutförd.Var e int na  samförstånd ha laestadianan   alternativa planer förstormötet som entå  halls i Vasatraktin.

UVi Sätt åv Falktjin @ Sundom24.fi/Saandom.net

Orginal:

VASA. Vasatraktens fridförening planerar ett stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015, förutsatt att markägarna ger lov. Vilken inverkan evenemanget, som väntas locka 70.000 gammallaestadianer, har på den unika miljön har ifrågasatts, skriver Kyrkpressen.

Söderfjärden är en gammal meteoritkrater.

Matti Kyröläinen är överinspektör på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och säger att arrangemangen ur miljösynvinkel inte kräver några särskilda tillstånd.

– Vi har sett över naturskyddsparagraferna och konsulterat miljöministeriet. Vår tolkning är att det ur miljösynvinkel inte behövs några särskilda tillstånd för att genomföra stormötet. Polistillstånd, tillstånd för avloppshantering och bullernivå krävs däremot, säger han i Kyrkpressen.

Det är Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som står för planeringen av det kommande stormötet. Planeringen startade för sex år sedan.

Förhandlingarna med markägarna är ännu inte slutförda. Blir det inget samförstånd har laestadianerna alternativa planer för stormötet som i vilket fall som helst hålls i Vasatrakten.

Källo vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=154258

Sååndom får eget K-market – Sundom får egen K-market

Sååndom får eget K-market


Eva, Kenneth och Nichlas Stén driver familjeföretaget Stenco, som sysselsätter 20 anställda i Malax och Sundom. Foto: Privat (källa vbl.fi)

Sååndom. K-affär Sten’s i Sååndom var K-market å byter namn ti K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början åv maj. Renoverinjen åv lokalan ha reij påbörjadist.

I takt me förbättra omsättning känns tiidin mogen att åter ga me i K-gruppens kedjesamarbeijt fullt ut.

Så resonerar brödren Kenneth å Nichlas Stén tå butitchen i Sååndom uppgraderas ti K-market.

Renoverindjen, som ha börja, väntas var klar ti höstin.

Stenco i Malax fortsätter änn som sjölvständi K-affär.

-Vi vill följ me utvecklingen i Sååndom innan vi tar e beslut i Malax fö Stencos deil. Kesko ha pånytt börja lyss på köpmännens åsikter, he je viktit.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal /Källo Vbl : http://www.vasabladet.fi/Ekonomi/Story.aspx?linkID=151477

Sundom får egen K-market

VASA. K-affär Sten’s i Sundom blir K-market och byter namn till K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början av maj. Renoveringen av lokalerna har redan påbörjats.

I takt med förbättrad omsättning känns tiden mogen att åter gå med i K-gruppens kedjesamarbete fullt ut.

Så resonerar bröderna Kenneth och Nichlas Stén när butiken i Sundom uppgraderas till K-market.

Renoveringen, som påbörjats, väntas vara klar till hösten.

Stenco i Malax fortsätter ännu som självständig K-affär.

-Vi vill följa med utvecklingen i Sundom innan vi tar ett beslut i Malax för Stencos del. Kesko har igen börjat lyssna på köpmännens åsikter, det är viktigt.

Personbil körd i ditche undi natten – Personbil körde i diket under natten

SÅÅNDOM. In personbil körd i ditche på Söderfjälsvejin i Sååndom natten ti ida. Bilägarin ha int kuna nås.

Åv spåren att döm tror polisan att personbilin körd i riktning fråån Vasa. I in högerkurvo ha an åkt åv vejin å sedan rulla runt å hamna på tatche i ditche.

Chaufförin fanns int på plats klockon 7 tå polisin kom tiid oå bilägarin ha int kunna nås.

Uvi sätt åv Falktjin@saandom.net

Källo Vasabladet http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=139491

——————–  Svensk version ————

VASA. En personbil körde i diket på Söderfjärdsvägen i Sundom natten till i dag. Bilägaren har inte kunnat nås.

Av spåren att döma tror polisen att personbilen åkt i riktning från Vasa. I en högerkurva hade den kanat av vägen och sedan rullat runt och hamnat på taket i diket.

Chauffören fanns inte på plats klockan 7 då polisen kom dit och bilägaren har inte kunnat nås.

Jubilarer fiirar me markand – Jubilarer firar med marknad

SÅÅNDOM. Sååndom indrottsförening fylder jämt 80 år å Sååndom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mytchi samarbeijt som fungerar bra.Nö fiirar vi me Sååndommarkand, säger Lotta Wasström Styrelsmedlem i Sååndom IF:s skiidsektion.

Sååndommarknadin ha nainting fö ti flesta smakren.

Vi har tjugofyra fösäljarer. Ungefär hälften komber fråån Sååndom. E var råmjöltchen, sticka produkter, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor å såklart fisk. Tiemansstark Sååndom spelemänn bjuder å på musik, säger Wasström.

Nytt fö i år je att heila marknadsplattsin flytta upp ti lokalin.

Tidigan år ha e vuri vä sååndomifs grusplan breijver fotbolls planin, men tär je man oskydda fö vindin.

Marthaföreninjen sälger å klimpsåppo in i uf-lokalin i år å tå tyckte vi att e passa betär att flytta heila marknadin  upp hiid, säger Wassberg.

Sååndommarknadin har laang tradition.

-E börja på 70-talet tå va e olik föreningar i Sååndom som ordna marknad. På 90-tale to marknadin in paus, men 2004 va an tillbak, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sååndom UF.

-I fjol vort marknadin inhiberad på grund åv lite intresse tå vi orda an reij i juli. Vi hadd hoppadist att e sku lock hemvändare fråån Sverige, men he svåra va att locka försäljare. Maang åv produktre je säsongsbetona, säger Wasström.

Marknadin ordnas åv skiidsektionin i Sååndom If å Sååndom Uf.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=125901

VASA. Sundom idrottsförening fyller jämna 80 år och Sundom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mycket samarbete som fungerar bra. Nu firar vi med Sundommarknad, säger Lotta Wasström styrelsemedlem i Sundom IF:s skidsektion.

Sundommarknaden har något för de flesta smaker.

– Vi har tjugofyra försäljare. Ungefär hälften kommer från Sundom. Det blir råmjölk, stickade produkter, grönsaker, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor och så klart fisk. Tiomanstarka Sundom spelmän bjuder också på musik, säger Wasström.

Nytt för i år är att hela marknadsplatsen flyttats upp till lokalen.

– Tidigare år har vi varit nere bredvid idrottsplan, men där är man oskyddad för blåst. Marthaföreningen säljer också klimpsoppa inne i uf-lokalen i år och då tyckte vi att det passade bättre att flytta hela marknaden upp hit, säger Wassberg.

Sundommarknad har lång tradition.

-Det började på 70-talet, då var det olika föreningar i Sundom som ordnade marknad. På 90-talet tog marknaden en paus, men 2004 var den tillbaka, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sundom UF.

-I fjol blev marknaden inhiberad på grund av lite intresse när vi ordade den redan i juli. Vi hade hoppats att det skulle locka hemvändare från Sverige, men det svåra var att locka försäljare. Många av produkterna är säsongsbetonade, säger Wasström.

Marknaden ordnas av skidsektionen i Sundom If och Sundom Uf.

Stängt Banheijm öppna på nytt – Stängt barnhem öppnade igen

SÅÅNDOM.I nytt banheijm ha öppna i Saukkoranta i Sååndom. Hanje gangon je e han privata läkarcentralin Mehiläinen som hyr fastigheijtin å bedriver värksamheijtin.

Banheijme har reijj sex ban å ungdomar på vadagar å eitt ban tel på hälgan. Heijme öppna fö två veckor sedan å har sju anställd.

Trytche på att ta emot fleijr ban je så stort att Mehiläinen bejär att bolaje Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fatiheijtin bygger om an såatt ban heijme ska kuna ta imot fjorton ban.

Ombyggnadin beräknas va fädi i januari 2011 å tå ska banheijme ha full beläggning.

Hyresavtalet je  skriva fö tie år me möjligheijter ti fem års förlängning.

Förra  höstin öppna Vesa Rantakorpi å hans hustru Minna eit barheijm i samma fastigheijt. He stängdist i maj i brist på bar. Tå hadd heijme endast två ban.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal jer undi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=124736

VASA. Ett nytt barnhem har öppnat i Saukkoranta i Sundom. Den här gången är det den privata läkarcentralen Mehiläinen som hyr fastigheten och bedriver verksamheten.

Barnhemmet har redan sex barn och ungdomar på vardagarna och ett barn till på helgerna. Hemmet öppnade för två veckor sedan och har sju anställda.

Trycket på att ta emot fler barn är så stort att Mehiläinen begär att bolaget Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fastighetenbygger om den så att barnhemmet kan ta emot fjorton barn.

Ombyggnaden beräknas vara klar i januari 2011 och då väntas barnhemmet ha full beläggning.

Hyresavtalet är skrivet för tio år med möjligheter till fem års förlängning.

Förra hösten öppnade Vesa Rantakorpi och hans hustru Minna ett barnhem i samma fastighet. Det stängdes i maj i brist på barn. Då hade hemmet endast två barn.

Smålands Miljöenergi vill bygg vinmöllor i Sååndom – Smålands miljöenergi vill bygga vindmöllor i Sundom

SÅÅNDOM.Bolaje Smålands miljöenergi je berädd att bygg in vindkrafts park me tri vindmöllor invä Västersvejin i Sååndom. He förutsätter att majoritetin åv 30-tale markägarer som berörs je me på notren å att utreijdningan visar att  e je möjligt.

E föslag ti arendeavtal på 25 år ha sändist ti markägaren å nö hoppas kraftverksbolaje att avtalen unditeknas så fort som möjligt. Tå e je jort startar utreijdninger. Om ti je positiv så ansköks e om bygglov fö tri vindkraftverk på 2-3 megawatt å in höjd på ca 100 meter.

På fridajin hadd bolajes represetanter informatör Jan Lundber å projektkordinator Otto Werneskog in snabbträff me markägare utan fö ungdomslokalin i byjjin.

Markägar Sune Träskelin, initiativtagar ti projektet, uppskattar at endast tri markägarer je imot.

Markägarin Mats Björkqvist vill int ha nain vindkraftspark längs Västersvejin. Han je heilt imot projekte å je rädd att markägaren sku var slavar und företaje.

Uvi Sätt åv Falktjin.. orginal jer undi källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=122460

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.

VASA. Bolaget Smålands miljöenergi är berett att bygga en vindkraftspark med tre vindmöllor invid Västersvägen i Sundom. Det förutsätter att majoriteten av 30-talet markägare som berörs är med på noterna och att utredningar visar att det är möjligt.

Ett förslag till arrendeavtal på 25 år har sänts till markägarna och nu hoppas kraftverksbolaget att avtalen undertecknas så fort som möjligt. När det är gjort startar utredningar. Om de är positiva ansöks om bygglov för tre vindkraftverk på 2-3 megawatt och en höjd på cirka 100 meter.

På fredagen hade bolagets representanter informatör Jan Lundberg och projektkoordinator Otto Werneskog en snabbträff med markägare utanför ungdomslokalen i byn. Markägaren Sune Träskelin, initiativtagare till projektet, uppskattar att endast tre markägare är emot.

Markägaren Mats Björkqvist vill inte ha någon vindkraftspark längs Västersvägen. Han är helt emot projektet och är rädd att markägarna skulle bli slavar under företaget.

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.

Vindkraft mött besvär i Sååndom – Vindkraft mötte besvär i Sundom

SÅÅNDOM.Käppar i julen fä vindkraftsfrabrik. Snabb process å dåli information ledd ti besvär.

He planera vindkraftverktche i Sååndomskojin var e fall fö Vasa förvaltningsdomstol. In Sååndombo, Hans Berg, ha lömna in e fövaltningsbesvär.

He betyder att bygglove int vinder lag kraft föri uviklagande je behandla.
Vi hoppas e behandlas hastot. I så fall kan vi ta hänsyn ti behandlingtiisin tå vi fattar placeringsbeslute om fabriken.

He  säger Merventos vd Jouko Putkonen. He 125 meter höga vindkraftverke je tänkt som e testkraftverk fö Merventos monteringsfabrik fö vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – tär bygglove reijd je klart – elo i Vasa.

Ti sannolika je  att stads­styrelsen får behandel besvären på sett möte tan 9 augusti. Baket he avjär förvaltningsdomstolin ärende.
Mervento har styrelsemöte i mitten åv augusti.

Uvi Sätt Åv Falktjin@saandom.net orginal vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120586

Orginal text här:

VASA. Käppar i hjulet för vindkraftsfabrik. Snabb process och dålig information ledde till besvär.

Det planerade vindkraftverket i Sundomskogen blir ett fall för Vasa förvaltningsdomstol. En Sundombo, Hans Berg, har lämnat in förvaltningsbesvär.

Det betyder att bygglovet inte vinner laga kraft förrän överklagandet är behandlat.

– Vi hoppas det behandlas snabbt. I så fall kan vi ta hänsyn till behandlingstiden när vi fattar placeringsbeslut om fabriken.

Det säger Merventos vd Jouko Putkonen. Det 125 meter höga vindkraftverket är tänkt som testkraftverk för Merventos monteringsfabrik för vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – där bygglovet redan är klart – eller i Vasa.

Det sannolika är att stads­styrelsen får behandla besvären

på sitt möte den 9 augusti. Efter det avgör förvaltningsdomstolen

ärendet. Mervento har styrelsemöte i mitten av augusti.

Mopedist Skadadist i Krock i Sååndom – Mopedist skadades i krock i Sundom

SÅÅNDOM.In personbil å in moped krocka i korsninjen åv Sååndomvejin å Sålvvejin kring kl halv åtta på såndas kveeldin.

Personsbilsförarin, in man fråån Vasa född 1944, körd längs Sååndomvejin å sku sväng vänster int på Sålvvejin. Mopedförarin, in 16-årig flickko fråån Vasa, rörd se norrut et Sååndomvejins cykelväg. Ti båda fordonen kollidera på Sålvvejins uvigansställ, å mopedin körd in i bilins bakdeil fråån hööger siidon. Mopedistin fåll omkull me mopedin bakit kollisionin, å skada vänster hand å fot.
Hon fördist me ambulans ti sjukhuse. Båda fordonen feg skador…

Uvi Sätt åv Falktjin @ saandom.net orginal text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120515

Orginal Text här:

VASA. En personbil och en moped kolliderade i korsningen av Sundomvägen och Solfvägen omkring halv åtta på söndagskvällen.

Personbilsföraren, en man från Vasa född 1944, körde söderut längs Sundomvägen och skulle svänga åt vänster in på Solfvägen. Mopedföraren, en 16-årig flicka från Vasa, rörde sig norrut längs Sundomvägens cykelväg. De båda fordonen kolliderade på Solfvägens övergångsställe, och mopeden körde in i bilens bakdel från höger sida. Mopedisten föll omkull med mopeden efter kollisionen, och skadade vänster hand och fot. Hon fördes med ambulans till sjukhuset. Båda fordonen fick skador.

1 2 3 4