Stugo brann i Sååndom – Stuga brann i Sundom

SÅÅNDOM. In Såmarstugo me bastu på kåparöirin i Sååndom brann upp ida.

Brand på Kopparöirin Foto: Ayla

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Brandin hota sprid se i terrängen, men brandkårin lyckadest dämpa hann hotfulla situationin.

Undi kveeldin pågar eftersläckning. Man ska å hald vakt undi natten så att elden int flambar upp på nytt.

Ingen människo skadadist i brandin.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info http://www.112info.fi

Orginal Text:

VASA. En sommarstuga med bastu på Kopparören i Sundom brann upp i dag.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Branden hotade sprida sig i terrängen, men brandkåren lyckades dämpa den hotfulla situationen.

Under kvällen pågår eftersläckning. Man ska också hålla vakt under natten så att elden inte flammar upp igen.

Ingen människa skadades i branden.

Bastu brinder i Sååndom – Bastu brinner i Sundom

SÅÅNDOM. In bastu brinder på kåparöijrin (Kopparören) i Sååndom.

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Meijr info komber…

Har dö bilder/info skick på e-mail falktjin@saandom /sms/mms 0505931107

Uvi sätt åv Falktjin / Sundom.nu Orginal Text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info fråån http://www.112info.fi

———————————————————————

Orginal Text

VASA. En bastu brinner just nu på Kopparören i Sundom.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Mer information kommer senare.

Har du mera info/bilder skicka e-post falktjin@saandom.net eller sms/mms till 0505931107

/Sundom.nu

EPV Vindkraft får bygg testkraftverk i Sååndom – EPV Vindkraft får bygga testkraftverk i Sundom

SÅÅNDOM. EPV Vindkraft ha beviljadist bygglåv fö e testkraftverk i Sååndom. He planera kraftverktche har in kapacitet på 3,6 megawatt å je 184 meter högt.

Anläggningen je samtidit ämna fö att va e prototypkraftverk fö vindkraftsbloaje Mervento som fundera på att etabler s i Vasa.

UVi Sätt åv Falktjin källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118637

Orginal text jer:

VASA. EPV Vindkraft har beviljats bygglov för att testkraftverk i Sundom. Det planerade kraftverket har en kapacitet på 3,6 megawatt och är 184 meter högt.

Anläggningen är samtidigt ämnad att vara ett prototypkraftverk för vindkraftsbolaget Mervento som funderar på att etablera sig i Vasa.

Roderfylla i Sååndomskären – Roderfylleri i Sundomskären

SÅÅNDOM. In man född 1943 vort fast fö roderfylleri på messåmarsdajin. Polisin påträffa an vä Laangskärs fiskehamn, tar an blåst 1,9 i alkomtrin.

Mannin va ömsand i båtin å misstänks nö fö roderfylleri.

Uvi Sätt åv falktjin

Källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118184 Orginal text:

VASA. En man född 1943 blev fast för roderfylleri på midsommardagen. Polisen påträffade honom i Långskärs fiskehamn, där han blåste 1,9 i alkometern.

Mannen var ensam i båten, och misstänks nu för roderfylleri.

Sååndomboar negativ ti plandren på hamnväg – Sundombor negativa till planerna på hamnväg

SÅÅNDOM.

På måndas kveeldin va e Sååndoms tur att va värd för informationsmötet angående in ny hamnväg millan Vasklot hamn å he planera logistikcentre. Invånaren va relativt eniga om att e inte vill ha nain hamnväg junom Näse. På möte föreslo di tunnel, pipelines å utveckling åv han reij befintli järnvejin.

Frågona som ställdists undi diskussionin visa på in negativ inställning ti heila projekte.

– Vi kräver in grundligan utreijdning om behove åv in väg, sa Sååndomboin Hans Winberg.

Fleijr ar tyckte att vejin kunde slopas helt, oavsett alternativ.

Ti alternativ som je aktuell fö Sååndoms deil je in väg junom Näse, alternativt in väg vi strandsiidon åv Näse, som sedan gar vidare via Vikbyjjin.

Åv ti  två alternativen fick strandalternative mest kritik, trots att vejin junom Näse påverkar fleijr bostadshus.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=117711 å jer undi.

Orginal Text:

Sundombor negativa till planerna på hamnväg

VASA. På måndag kväll var det Sundoms tur att vara värd för informationsmötet angående en ny hamnväg mellan Vasklot hamn och det planerade logistikcentret. Invånarna vara relativt eniga om att de inte vill ha någon hamnväg genom Näset. På möte föreslog de tunnel, pipelines och utveckling av den redan befintliga järnvägen.

Frågorna som ställdes under diskussionen visade på en negativ inställning till hela projektet.

– Vi kräver en grundligare utredning om behovet av en väg, sa Sundombon Hans Winberg.

Flera andra tyckte att vägen kunde slopas helt, oavsett alternativ.

De alternativ som är aktuella för Sundoms del är en väg genom Näset, alternativt en väg vid strandsidan av Näset, som sedan går vidare via Vikby.

Av de två alternativen fick strandalternativet mest kritik, trots att vägen genom Näset påverkar fler bostadshus.

Ungdomar i Sååndom får möjligheijt att skap eget fritidsprogrm – Ungdomar i Sundom får möjlighet att skapa eget fritidsprogram

YLE/ Luzilla Backa

Ungdomarna är själva med och planerar vad de vill göra i sommar.
Från vänster: Nida Lundberg, Emelie Stark och Frida Ekholm.

Bild:YLE/ Luzilla Backa.

I sommar får ungdoman i Sååndom möjligheijt  att sjölv skap sett fritidsprogram. 4H i Sååndom å Vasa stads fritidsavdelning gever ungdoman in stugo vä Öjberge å en ungdomsledar, men va di jär får di sjölva hitt på.

– Ja sku vela  ha filmkveeldar å träffa kompisar, säger Frida Ekholm.
Nida Lundberg halder me men vill å ha sportigan aktiviteter.
– Ja tycker om att spela volleyboll, så ja hoppas att e var mytchi tåli jer i somar, säger on.
Fö ti flest unga finns e få ställen att träffas på om somran. Ungdomsverksamheijt pausar oftast uvi sommarin.
– E je  bra me e ställ att far tel, så har man nainting att jär på sommarin å, säger Ville Marjamäki.

Linus Lindman, ungdomsledare på 4H, å Ilkka Ojanen, undomsledare vä Vasa stads Villa Gerby, komber att finnas på plats vä stugon i sommar.
Ti finns ti hands fö ungdoman å jölper dom att ta ansvar.
– Måle je att ungdoman ska var meijr engagera å inte bara få allt servera, säger Lindman.

Första träffin ägd rum fö in vecko sedan. Uppslutningen va stor. Uvi treti ungdomar kom fö att planera va di vill jär i sommar.
– Vi tala om att ordn volleybollturneringar å spel spel, säger Lindman.

Vasa stad stöder å verksamheijtin me ungdomsledare. Sååndomungdoman har Öijbergstugon å parkeringen ti sett förfogand.
– E je  jätteroligt att stadin deltar på  heje sättet, säger Lindman.

Stugon har opp månda-, onsda- å friidakveeldar framti slutet åv augusti. Ungdomar från ar ställen je å välkumi.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal yle http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=189467

Möllon i Sååndom feg tymin upp – Möllan i Sundom fick tummen upp

SÅÅNDOM. E vindkraftverk får byggas i Öjenskojin i Ytter­sååndom. He beslöijt stasstyrelsins planeringssektion enhälligt på sett möt på tisdagskveeldin.

– Vi förd in bra diskussion å all ledamöter va fö bygge, säger Raimo Rauhala (SDP), ordförande i sektionin.

Han säger å att grannans anmärkningar vort beakt. Men fördeilan väger tyngre än nackdeilan.

He je EPV Vindkraft som ska bygg in 125 meter hög vindmöllo, som å ska funger som in testanläggning fö vindkraftföretaje Mervento.

– Nö får vi bara hoppas att Mervento etablerar se i Vasa, säger Rauhala.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=116171

Vindmöllon i Sååndom föreslås få undantagstelstånd – Vindmöllan i Sundom föreslås få undantagstillstånd

SÅÅNDOM.EPV Vindkraft ha lömna in en ansökan om undantagstillstånd fö e vindkraftverk på Öjjen i Yttersååndom. Vindmöllon ska användas som testkraftverk fö Mervento, och je en förutsättning för Merventos planera fabrik i Vasa.
Planläggningschef Tapio Ivakko ha berett ärende, å föreslår att ansökan beviljas. I beredningen hänvisas bland anna te att han teltänkta platsin je lämplig med tanke på he omgivande landskape. Stadsstyrelsens planeringssektion fattar beslut i frågon tan 8 juni.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=115700

Bybor gav bakläxa om byggskiss – Byssboan gevd bakläxo om byggskiss

SÅÅNDOM. På måndajin  feg Sååndombor skåd skisseren om hu bostadsområde kring stenbrote vä  Myrgrundsvejin sku kunna si ut.Konsultrens idé om hu 150 egnahemstomter à cirka 1.000 kvadratmeter ska bebyggas feg besk kritik.

Å stadsplaneringen som anlitat konsulteren feg  in ordentli släng me sleijven.

– Ni lyss int på ås. Vi ha föreskeijji tomter på minst 2.000 kvadratmeter. Varför finns inte he alternative me?

Planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa sa att tomtren var fö få om e gärs så stora. å tå får varken kiosk elo dagis plats.

Sååndomboan gilla int he svare. Butik å dagis finns reijj. Ti vill slå vakt om han befintliga bystrukturin.

Uvi sätt åv Falktjin orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114417

Sundombor tar strid för sitt bankkontor – Sååndomboan Tar striid fö sett bankkontor

SÅÅNDOM.E kokar baland Andelsbankens kunder i Sååndom. Har banken rååf att fölor hundra kunder , frågar se byssboan baket nyheijtin om att banken ska lägg ner lokalkontore i Sååndom.

Karl-Johan Marins je en åv ti arga. Han har eget företag å är både företags- å privatkund i Andelbanken, men om kontore dras in byter han bank.

Enligt kontorschef Ralf Holms på Vasa Andelsbank ha indragningang int na att jär me lönsamheijtin.

– Nä, e je tidens anda.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114262

1 2 3 4