185 meter hög mölla planeras i Sundom – 185 Meter hög möllo planeras i Sååndom

SÅÅNDOM EPV Vindkraft ansöker om undantaslåv. E 3,6 megawatts vindkraftverk me in totalhöjg på 185 meter. EPV vindkraft ansöker om undantas låv fö att få bygg in tålan anläggning i Öjenskojin i Sååndom,cirka fem kilometer fråån Vasa centrum.

Ansökan lömnadist in hos byggnadstillsynen i Vasa fö in  vecko sedan.

Vindkraftverke ska fungera som e test- å uppvisningsanläggning fö e anna företag, Mervento, som ska böri tillverk turbindeilar ti vindkraftverk. Mervento ha sedan in tiid haft planer på att bygga in fabrik i Österbotten. Som placeringsorter ha nämdist Vasa å Karleby.

Van fabrikin slutligen byggs beror åtminstone ti en del på van testanläggningen får byggas.He säger Patrik Holm som je teknisk direktör på Mervento.

Företaje verkar spel ut Vasa å Karleby mot varader.

– He je int nain hemlighet, ­säger Patrik Holm.

Uvi sätt åv Falktjin

————————————————————————————————–

Orginal fråån http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=113817

VASA. EPV Vindkraft ansöker om undantagslov. Ett 3,6 megawatts vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter.

EPV Vindkraft ansöker om undantagslov för att få bygga en sådan anläggning i Öjenskogen i Sundom, cirka fem kilometer från Vasa centrum.

Ansökan lämnades in hos byggnadstillsynen i Vasa för vecka sedan.

Vindkraftverket ska fungera som en test- och uppvisningsanläggning för ett annat företag, Mervento, som ska börja tillverka turbindelar till vindkraftverk. Mervento har sedan en tid haft planer på att bygga en fabrik i Österbotten. Som placeringsorter har nämnts Vasa och Karleby.

Var fabriken slutligen byggs beror åtminstone till en del på var testanläggningen får byggas. Det säger Patrik Holm som är teknisk direktör på Mervento.

Företaget verkar spela ut Vasa och Karleby mot varandra.

– Det är ingen hemlighet, ­säger Patrik Holm.

Stejinbrott var badplats – Stenbrott blir badplats

Sååndom. Innom in måna komber Sååndomboan att få skåda på skisser hu steijnbrote vä Myrgrundsvejin ska fövandlas ti e rekreationsområd me badstrand.

En så leeng sprängs e i he berg å krosas steijn ti grus invä Myrgrundsvejin i Sååndom. Område je viktigt fö Vasa stads gatusektion som just a jort e avtal me in ny entreprenör som ha inledd verksamheijtin tan fösta mars.

Ungefär 500.000 ton krossgrus ti gator å vägar men å ti försäljning räknar stadin me att enn ta ur Sååndomskojin undi ti  år som återstar åv täkttillstånde.

Sedan ska område som ingar i stadens nya bostadsområd i Sååndom återställas.

Inom in måna låvar planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa att invånaren å  all ar intressera ska få si ti fösta skissren på huhe gapande dagbrotte kuna förvandlas ti rekreationsområde me badstrand.

Invä dagbrotte vi Hallasmaajärn si små våningshus som me tanke på höjdskillnadren kuna byggas som terasshus.

Badplats i Myrgrundsskojin je  int na nytt påhitt. Enligt landskapsarkitekt Christine Bonn ha stan presenterat hanje  tanken reij tå täkttillstånde i tiiderna söktist å beviljadest.

Vbl besökt krossin telsammans me arbeijtschef Jan-Ove Ingo som övervakar entreprenadin.

Han tar int ställning ti visiondren om in framtrida badplats men kravet på att området ska återställas syns i he dagliga arbeijte i dagbrotte.

– Släntren ska ha in viss lutning tå verksamheijtin upphör å he måst entreprenörin beakt tå sprängningan utförs, säger Ingo.

Uvisätt åv Falktjin

Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=107876

Sååndomboar vill ha fartkamera i byjjin – Sundombor vill ha fartkamera i byn

Sååndom. Trafitchen gunom Sååndom ji livli. Dessutom, hävdar bysboan, je nonchalansin mot högsta tillåtna hastigheijt stor.
Hittills ha invånarens krav på öka trafiksäkerheijt klinga fö döv öron. Just nö pågar in namnsinsamling fö att få in fartkamera upprigga invi vejin.

– E ha gaji så langt att folk undviker att hämta dagstidninjen på morgonin tå trafitcen je som livligast, säger Göran Heinonen, som placera ut insamlingslistona på butitchen i Sååndom fö in vekko sedan.

Uvi sätt åv Falktjin

———————————————————————————–

Orginal:

VASA. Trafiken genom Sundom är livlig. Dessutom, hävdar byborna, är nonchalansen mot högsta tillåtna hastighet stor.Hittills har invånarnas krav på ökad trafiksäkerhet klingat för döva öron. Just nu pågår en namnsinsamling för att få en fartkamera uppriggad invid vägen.- Det har gått så långt att folk undviker att hämta dagstidningen på morgonen när trafiken är som livligast, säger Göran Heinonen, som placerade ut insamlingslistorna på butiken i Sundom för en vecka sedan.

Vbl 23.02.2010

Sååndomboan rätt nöjd me plandren fö Kronvik – Sundomborna rätt nöjda med planerna för Kronvik

SÅÅNDOM. He je förvånansvärt positiv respons planeraren åv Kronvik får. Sååndomboan je å glada fö att område äntligen planeras.

He je jätteviktigt att järna åt Kronvik. He je in skamfläck fö stan som e je nöög, säger Göran Björk.
Han hör ti en åv ti drygt 50 personer som samladist på onsdajin fö att diskutera Kronvikas gamber sågområde.

-Vi hitta int mytchi som stör, sa en åv ti som bor på område.
-Alernativ A tycker vi je tråkot -he je ett industriområde. Alternativ C kan ju var svårt att gunomför men B-alternative sku verkligen kuna ga.

Men trots att man int vill ha stor industrihallar som grannar uttryckte fleijr in önskan om att stan ska tänka på att e behövs arbetsplatser i område.
En viss diskussion vort e kring C-alternative som innebar att in laang pir byggs ut ti öijjin Sparvon, me in hamnplats fö 240 båtar.

Maanga idéer fick äntå positiv respons, tiexempel in båtlift – modell störr, e system fö att rein dagvattne å e antal små vindkraftverk.

TI flesta negativ reaktioner gällde frågon om hur realistisk plandren egentligen je.

Når byggande startar, tidigast 2011, komber e å att järas i faser å inte allt på en gang.

Fram ti tan 18 februari finns plandre ti påseende på stadsplaneringskontore.

Uvi Sätt Åv Falktjin… orginal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100219&storyID=55030

Kronviik diskuteras i kveeld – Kronvik diskuteras i kväll

Sååndom. I kveeld presenteras framtidsvisiondren fö hamnområde i Kronviik i Sååndom. Ti ideér som lanseradist i fjol ha teijji e steg framåt.

På papper finns nö tri tänkbara förslag ti hu he forna sågverksområde kuna utvecklas.
-Hanje årstidin ligger e i vinterdvala, men måle je att få område att leva åre om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn å arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

På ti olika skissren varierar antale framtida båtplatser millan 130 å 520.
Uvi sätt åv Falktjin

Orgninal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100067&storyID=54973
Kronvik diskuteras i kväll

VASA. I kväll presenteras framtidsvisionerna för hamnområdet i Kronvik i Sundom. De ideér som lanserades i fjol har tagit ett steg framåt.

På papper finns nu tre tänkbara förslag till hur det forna sågverksområdet kunde utvecklas.
-Den här årstiden ligger det i vinterdvala, men målet är att få området att leva året om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn och arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

På de olika skisserna varierar antalet framtida båtplatser mellan 130 och 520.

Varg på isen mellan Sundom och Vasa (Dialekt länger ner)

VASA. På tisdagen upptäckte Alf Rosendahl ett djur som rörde sig på isen

vid Myrgrundsbron mellan Vasklot och Sundomlandet.

– Som jägare ser man runt omkring sig, och allt som rör sig, säger han.

Han kom körande med bilen och stannade på bron. Det han upptäckte var en varg som kom gående i riktning mot bron.
Tidigare samma dag hade han sett ett rådjur ute på isen.
– Jag funderade vad det gjorde på isen mitt på blanka dagen.
När han senare upptäckte vargen antar han att rådjuret hade tagit till flykten undan vargen ut på isen.

Att det var en varg han såg är han säker på.
– Det kändes så säkert. Jag har inte mött ”honom” tidigare, men det var något helt annat än att se en Husky, säger han.

Och att det inte var en hund är han ännu mera säker på efter att han hittat spåren efter djuret på isen.
– Fast jag satt i bilen var det en häftig upplevelse, säger han.

Vargen fortsatte efter observationen på Stadsfjärdssidan längs Sundomlandet.

Källa:http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=99025&storyID=54543
VBL 12.1.2010

Uvi sättning ti dialekt:

Varg på isin millan Sååndom å Vasa

Sååndom. På tisdajin upptäckt  Alf Rosendahl e djur som rörde se på isin

vä Myrgrundsbroen millan Vasklot å Sååndomlande.

– Som jägare skådar man runt omkring se, å allt som rör se, säger an.

An kom körandest me bilin å stanna på broen. He  an upptäckte va en varg som kom gaand i riktning mot broen.
Tidigan samma da hadd an sitt e rådjur ut på isin.
– Ja funderade va he jord på isin mitt på blanka dajin.
Tå an senan upptäckt vargin antar an att rådjure hadd teijji ti flyktin undan vargin ut på isin.

Att e va in varg an så je an  säker på.
-E kändeist så säkert. Jag ha int mött ”han” tidigan, men e va na  heilt anna än att si in Husky, säger an.

å att e int va in hund jer an änn  meijr säker på bakit att han hittat spåren bakit djure på isin.
– Fast ja såt i bilin va e in häfti upplevelse, säger an.

Vargin fortsat bakit observationin på Stadsfjäälssiidonlängs Sååndomlaande.

Uvi Sätt Åv Niklas Falk (Falktjin)

1 2 3 4