Hem Blogg Sida 2

Öppet hus – Vinden Hösten börjar

0
 Hej!
Vasa Svenska Församling meddelar att öppethus på Vinden i Sundom börjar på nytt den 9.9 kl 19:00
Höstens program börjar enligt följande.
9.9   Öppet hus kl. 19-22
16.9 HOBBY STREET  med start på vinden kl. 18
       Introduktion av verksamhet för ungdomar i Sundom
       Vi går i samlad tropp från Vinden mot UF lokalen
23.9 Tjuvstart kl. 18-19
       (Tillfälle där vi kan diskutera livets små och stora frågor)
       Öppet Hus kl. 19-22
30.9 Tjuvstart kl. 18-19
        Öppet hus kl. 19-22
(Programmet på vinden riktar sig till ungdomar i högstadieåldern)
/Saandom.net & Sundom24.fi

Vi har förnyat sidan..

0

Hej!

Sundom24.fi har nu fått en ny fräch lock och vi hoppas att detta kommer att innebära att vi kommer att få mera besökare fram över så väl nya som gammla besökare och användare är välkomna till oss på sundom24.fi… är du sundombo och förstår dialekten så besök istället saandom.net som är dialekt versionen av sundom24.fi dock så är saandom.net inte så bra uppadterad idagens läge endast händelserna är bra uppdaterade där just nu…

Saandom.net  & Sundom24.fi

Sundom24 på facebook

0

Hej!

Vi håller på att uppdatera sundom24.fi med funktioner så att det går lättare att använda med facebook

Sundom24 på facebook

0

Hej!

Vi håller på att uppdatera sundom24.fi med funktioner så att det går lättare att använda med facebook

Saandom.net näms i en blogg/artikel

0

Hej!

Vill bara säg att e finns e blogginlägg/artikel om bla saandom.net på papper.fi läs på följand länk

Källo: http://www.papper.fi/article.aspx?aID=513

Laangskärsdansin m.m

0

Hej!

Ska jer ta å ta upp lete om kommand saker som komber att händ i Sååndom…

Först så star dansin vä laangskärsfiskehamn på tur å he je nöög på lödajin som komber alltså 16.07 kl 20:00 -02:00 å tär spelar carisma som je e nytt starta dansband.

Sedan baket he så var e tå bakluckeloppis vä sååndom uf å he je på onsdajin tan 20.07 kl 16 – 20

Åså varin onsda kl 18-20 je meteoria söderfjäälin upp å på såndagar millan kl 14-20

/Sundom24.fi/Saandom.net

Fritidsförening får arender Söderfjäälin – Fridsförening får arrendera Söderfjärden i Sundom

0

SÅÅNDOM.He siir ut som om Vasaneijdins fritidsförening ska kun ordn stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015. Markägaren å fritidsföreninjen ha preliminärt nådd e avtal om markarende.

Partren komber att ha e möte på tosdajin, raporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska enn diskuteras me övri markägare. E je cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas ti stormöte 2015.

UVi sätt åv Falktjin
——————————————————————————-
Svenska jer:

VASA. Det ser ut som om Vasanejdens fridsförening ska kunna ordna stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015. Markägarna och fridsföreningen har preliminärt nått ett avtal om markarrende.

Parterna kommer att ha ett möte på torsdag, rapporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska ännu diskuteras med övriga markägare. Det är cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas till stormötet 2015.

Källa : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=157812

Cykelutfärd – lär känna historien i din hembygd Sundom

0

Cykelutfärd – lär känna historien i din hembygd Sundom

Tid

den 2 juni · 16:00 – 19:00

Plats

Start vid uf-lokalen, Öjberget, Svartön, Näset och tillbaka.

Mer info

Mest cykling, litet promenader, servering, cirka 2-2,5 timmar, cirka 12-13 kilometer.

Mera info här http://www.facebook.com/event.php?eid=215741345121124

Laestadianskt stormöt planeras på Söderfjäälin – Laestadianskt stormöte planeras på Söderfjärden

0

SÅÅNDOM. Vasatraktins fritidsförening planerar e stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015, föutsatt att makägaren jever låv. Vilken inverkan evenemange, som vänta lock 70.000 gamberlaestadianer, har på han unika miljön ha ifrågasättits, skriver kyrkpressen.

Söderfjäälin je in   gamber  meteoritkrater.

Matti Kyröläinen je uviinspektör på Närings-, trafik- å miljöcentralin i Södra Österbotten å säger att arrangemangen ur miljösynvinkel int kräver na särskild tillstånd.

– Vi har skåda uvi naturskyddsparagraferen å konsultera miljöministeriet. Vår tolkning je att e ur miljösynvinkel int behövs na särskild tillstånd fö att genomför stormöte. Polistillstånd, tillstånd fö avloppshantering å buldernivå krävs tärimot, säger an i Kyrkpressen.

He je Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som star för planeringen åv he kommande stormöte. Planeringen starta fö sex år sedan.

Förhandlingarna me markägaren je enn  int slutförd.Var e int na  samförstånd ha laestadianan   alternativa planer förstormötet som entå  halls i Vasatraktin.

UVi Sätt åv Falktjin @ Sundom24.fi/Saandom.net

Orginal:

VASA. Vasatraktens fridförening planerar ett stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015, förutsatt att markägarna ger lov. Vilken inverkan evenemanget, som väntas locka 70.000 gammallaestadianer, har på den unika miljön har ifrågasatts, skriver Kyrkpressen.

Söderfjärden är en gammal meteoritkrater.

Matti Kyröläinen är överinspektör på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och säger att arrangemangen ur miljösynvinkel inte kräver några särskilda tillstånd.

– Vi har sett över naturskyddsparagraferna och konsulterat miljöministeriet. Vår tolkning är att det ur miljösynvinkel inte behövs några särskilda tillstånd för att genomföra stormötet. Polistillstånd, tillstånd för avloppshantering och bullernivå krävs däremot, säger han i Kyrkpressen.

Det är Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som står för planeringen av det kommande stormötet. Planeringen startade för sex år sedan.

Förhandlingarna med markägarna är ännu inte slutförda. Blir det inget samförstånd har laestadianerna alternativa planer för stormötet som i vilket fall som helst hålls i Vasatrakten.

Källo vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=154258

Sååndom får eget K-market – Sundom får egen K-market

0

Sååndom får eget K-market


Eva, Kenneth och Nichlas Stén driver familjeföretaget Stenco, som sysselsätter 20 anställda i Malax och Sundom. Foto: Privat (källa vbl.fi)

Sååndom. K-affär Sten’s i Sååndom var K-market å byter namn ti K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början åv maj. Renoverinjen åv lokalan ha reij påbörjadist.

I takt me förbättra omsättning känns tiidin mogen att åter ga me i K-gruppens kedjesamarbeijt fullt ut.

Så resonerar brödren Kenneth å Nichlas Stén tå butitchen i Sååndom uppgraderas ti K-market.

Renoverindjen, som ha börja, väntas var klar ti höstin.

Stenco i Malax fortsätter änn som sjölvständi K-affär.

-Vi vill följ me utvecklingen i Sååndom innan vi tar e beslut i Malax fö Stencos deil. Kesko ha pånytt börja lyss på köpmännens åsikter, he je viktit.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal /Källo Vbl : http://www.vasabladet.fi/Ekonomi/Story.aspx?linkID=151477

Sundom får egen K-market

VASA. K-affär Sten’s i Sundom blir K-market och byter namn till K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början av maj. Renoveringen av lokalerna har redan påbörjats.

I takt med förbättrad omsättning känns tiden mogen att åter gå med i K-gruppens kedjesamarbete fullt ut.

Så resonerar bröderna Kenneth och Nichlas Stén när butiken i Sundom uppgraderas till K-market.

Renoveringen, som påbörjats, väntas vara klar till hösten.

Stenco i Malax fortsätter ännu som självständig K-affär.

-Vi vill följa med utvecklingen i Sundom innan vi tar ett beslut i Malax för Stencos del. Kesko har igen börjat lyssna på köpmännens åsikter, det är viktigt.