Sååndom Info

Sååndom je in dynamisk, växand by i Vasa. Han gamber fiskar-, arbeijtar- å småbrukarbyjjins röda stugor å gålar kompletteras ida åv hundratals ny småhus i varierand stil.
Årligen telkomber tiotals egnaheijmshus. Undi 1990-tale telkom 145 bostäder å undi 2000-tale ha ca 200 bostäder byggdist. Befolkninjen växer såleides stadit i Sååndom.

In vidsträckt by
Byins bebyggelse ligger i in båga 6 km från straanden i öster vi Näse junom Yttersååndom bycentrum ti stranden i väster vi Biskopsholman å Kronviik. Vidan sträcker se bebyggelsin 6-7 km söderut fråån Yttersååndom junom Översundom byacentrum i två stråk ut längs västra å norra kantin åv Söderfjäälin. Antale hushåll uppgar ti ca 900. Holmar, skär å vatten täcker 2/3 åv byjjins yto. I Sååndom skärgål finns ca 1 000 sommarstugor, varåv merijpartin finns på byasamfälligheijtens arrendemark. Byjjins totalareal uppgar ti 15 420 ha, varåv 1 460 ha odla mark, 6 260 ha skog å 7 700 ha vatten.